Mahlakung Drama

THOBELA FM  |  Podcast , ±15 min episodes every 3 days  |  Broadcast schedule  | 
Follows the lives of the residents of Mahlakung as they go through family conflicts, relationships, love affairs and daily trials. Mahlakung will never been the same again.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
01
APR

Episode 2703

#Mahlakung –Petronella, o a gononwa,o a bolaela o botšiša Matsobane gore nkane batho bao ba ba senyetšago ba hlokagala, ka gore Patrick Matjila o bolailwe a dula bolotabahu lebaka le le telele, morago ga fao Kapamba le yena o bolawa ka kgolegong? Naa ke nnete go nale seo se diragalago go ya ka dikgopolo le dikgonono tša Petronella?
31
MAR

Episode 2702

#Mahlakung –Malehu o a belaela ka gore ba ga Motlaika ba mo ganetša go ya go dula le Mpedi morago ga gore ba ga Mpedi ba tle ba kokote le go ageletša motšhidi.Naa ke nnete Malehu o nyaka go ba nonyana phakuphaku ya go bea lee le tee go ya le ka fao Monica a mmotšago ka gona,goba ke eng seo a swanetšego go se dira gore a ipshine ka bophelo a se ipakele madimabe?
30
MAR

Episode 2701

#Mahlakung -Phetola o boditše Brandon gore ke yena a tšeerego koloi ya gagwe le gore o sa tlile go tšea yeo a nago le yona.Ge Bra Bizza a mo eletša go yo bega taba ye maphodiseng, Brandon o a gana o re yena o nyaka go iperekela Phetola ka bo yena.Naa Brandon o ya go dira eng ka Phetola?
27
MAR

Episode 2700

#Mahlakung –Motlaika o beile seroto sa godimo sa go nyadiša Malehu gomme Malehu o boditše Monicca gore yena ga a rekišwe, ga se kgomo.Naa lekgarebe la go le nale maloka a go fetola seroto seo se beilwego go mo nyadiša goba Malehu o a di gagatla?
26
MAR

Episode 2699

Titi o ile go Sofia, o mmotsa gore mo a hlakanago le Brandon gona, bjang bo ka se mele, o nyaka go mo kgama ka ge a efa Rethabile diokobatsi. Naa Titi o tla kgona go lwa ntwa ya Rethabile a e fenya?
25
MAR

Episode 2698

#Brandon o botša Bra Bizza gore o a mo kolota ka ge a be a mo rekišetša diokobatši ka kgolegong, bjale o mo mmošiša gore o nyaka bokae malebana le taba ya molato wa boKapampa,go dira gore a se ye kgolegong ka taba ya go tšhabiša le go golega Phetola.Naa Brandon o phošo go seka Bra Bizza tšhelete ka gore Bizza o kwagala a makaditšwe ke sekoloto se Brandon a mmotšago ka sona?
24
MAR

Episode 2697

#Mahlakung-Millicent o bolela gore o tletše ka boitsholo bjo bogolo kudu ka favour yeo a ilego a e direla Bra Bizza.Naa ke favour ya mohuta mang ka gore o bolela gore ge Matsheko a ka tseba ka yona, e tlile go ba lweša?
23
MAR

Episode 2696

#Mahlakung –Mmalo! Badgirl o botša Masedi gore o ya go boela mekgweng ya gagwe ya kgale ka lebaka la gore Bizza o a tseba gore ba a mo nyakišiša.Naa go tla sa bjang ka Badgirl, Kgokong o tla bona a dirile eng, ka yena?
20
MAR

Episode 2695

#Mahlakung –Mmalo! Saki o tlišitše koko Sebjalebkale gae go tšwa bookelong, bothata bo tsoga ge Sebjalebjale a mo kgopela gore a mo iše ntlong ya boithomelo.Naa go a ila gore Saki a iše Koko Sebjalebjale ntlong ya boithomelo goba go swanetše go diragale eng ka gore ba babedi fela ngwakong?
19
MAR

Episode 2694

#Mahlakung–Titi Mabona o ngwadile lenaneo le le telele la dinyakwa tšeo a rego ba ga Lethebe ba swanetše go di phethela Mamabona gore a ba hlokomelele Sebjalebjale, Mamabona o gana thwii ka dinyakwa tšeo, o re yena o tla ya go ba šomela ntle le tefo, Titi o a bela o re fuu, o re a ka se ye ga Lethebe.Naa Titi o swanetše go tšeela Mamabona sephetho?

1002 episodes

« Back 1—12 More »