Moremogolo

THOBELA FM  |  Podcast , ±1 hr 22 min episodes every 1 week, 2 days  |  Broadcast schedule  | 
Thobela Fm Late Night talk show that runs Monday to Thursday . The programme focuses on social and welfare issues. The programme is very popular at night as issues discussed have assisted many fractured families. Newsmakers include social workers and marriage councilors. Listeners who did go through difficult situations in life share their experiences and that assist listeners who are in a similar situation.We also have “Tsa ka Pukung” which unpacks Sepedi reading books to help improve the love of reading in the country.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
16
JAN

Tša Ka pukung

Bosegong bja lehono re tlo no tswelapele ka puku ya rena ya kgwedi ya go bitswa 'Go fa ke go Ipeela'. Puku ye ke puku ya tlhohleletso eupswa e se go padi go ya ka mowe re bontshitsego ka gona bekeng ya go feta, mme yona e ngwadilwwe ke Nkahloleng Nkadimeng. Bosegong bja lehono re tlo bona gore naa bophelo bja mosemanyana Tsebo bo sepela bjang ka morago ga gore motswadi wa gagwe a amege le go hlokagala kotsing ya sefatanaga. Mosemanyana yo o farafarilwe ke batho bao ba mo fago thekgo mme le yena ga a nolege moko ka go hloka batswadi.
15
JAN

Lešitaphiri

Bosegong bja lehono go Lešitaphiri la Moremogolo re tlo ba re boledišana le lelapa le lengwe la go dula Botlokwa. Lapa le le na le molwetši wa monagano yowe a gobaditšego yo mongwe wa bona ka gae ka go mo hlaba ka mphaka, le go hlaba maloko a mangwe a setšhaba ka mphaka. Ge ba se no iša molwetši yo bookelong bja Botlokwa, ka moragonyana ba bookelo ba ile ba ba leletša gore ba tle ba tšeye molwetši yo, go sa kgathale gore o kotsi bjang setšhabeng le go bona.

Ba lapa ba gakanegile, mme ka go re yalo bošegong bja lehono re tlo boledišana le Moetapele wa Lefapha la Bagolofadi go tswa kantorong ya Tonakgolo ya Limpopo e le go Selaelo Makgatho go rarolla Lešitaphiri le.
14
JAN

Diagametse

Re buseletse hlogopoledisano ya maabane ya Diagametse yeo go yona monna ka lapeng a be a kgopetse lenanego le gore le ba fe maele malebana le bana ba bona ba ba raro bao ba somago eupswa ba nyaka gore tatago bona le mmago bona ba ba romele chelete ya go tla gae, nako yenngwe ya go reka dijo le go ipatolla ka tse dingwe le ge ba soma. Bakgopedi ba puseletso ya hlogopoledisano ye ke batswadi mme ba re lemositse ge ba le ka gare ga bothata bjo ka bana ba bona. Le lengwe lapa le re bana ba bona ba ipaleketsana ka go reka dijo ka gae.

Re tlo bala melaetsa ya lena yeo re sa e balago maabane le go dumelela go tsweletsa maikutlo go ya pele.
13
JAN

Diagametse

Bošegong bja lehono re tlo thušana le lelapa le lengwe la go dula Rustenburg malebana le dipaleketsana tša bana tša go thuša ka gae, le go tšwelapele go nyaka mašeleng go tšwa go batswadi ba bona le ge ba bane ba bona ba šoma. Ke bana ba bahlano fela ka lapeng le mme bana ka moka ba a šoma ntle le o tee yowe a le go sekolong. Ba bane ka moka ga ba nyake go thuša ka gae ka selo. Ditaba tše ka moka di tšwa go motswadi wa bona wa monna a llago ka gore bana ba ba senywa ke mmagobona.
07
JAN

Diagametse

Yo mongwe wa batheeletsi ba rena o re ngwaletse lengwalo leo go lona a hlalosago ge ka lapeng la gagwe go se na khutso ka lebaka la mogatsagwe yowe a sa nyakego gore morwedi wa bona yowe e se go wa monna wa madi a boledisane le tatagwe wa madi goba go mo etela. Mosadi lengwalong la gagwe o re ge a tsena le monna yo lenyalong le o be a se na bothata bja gore morwedi a ka boledisana le tatagwe wa madi.
06
JAN

Diagametse

Baruti ke baetapele le batho ba bangwe ba ba bohlokwahlokwa maphelong a rena, mme ka dithuto tša dithero tša bona diphuthegong ba kgona go hwetša mekgwa le dimelo tšeo malapa a rena a feletšago a kgetha go phela ka tšona ka lebaka la bona baruti. Ka go re yalo, ka maikarabelo le mošomo owe wa baruti, seo se ba dira gore e be batho bao ba tshepagalago bonolong go batho ka bo ntši kudu malokong a dikereke tša bona.

Re sa tšwa go bolela tseo, ditabeng go hlwelwe go bolelwa ka moruti wa go tšwa nageng ya Malawi yowe go ya ka dipego go thwego o phaile lekgarebe theto ka kgang ka morago ga gore a le meme go tla go swara thapelo ya go kgaola ngwaga.
18
SEP
2019

Lerato le Thobalano

Re boledišana le Setsebi sa Ditaba tša Thobalano goba Sexologist, Ngaka ya Malwetši a Banna e le go Urologist ga mmogo le Ngaka ya Malwetši a Basadi e le go Gynaecologist.
16
SEP
2019

Diagametse

Re tšweletša dihlogopoledišano tša rena go wena ka dipotšišo tseo di latelago:

1. E ka ba sephiri se ile sa thuba lenyalo la gago bjang goba sa nyaka go thuba lenyalo la gago bjang?
2. Sephiri seo e be e le sa go re eng?
3. Ke diphiri di fe ka ga rena tšeo re ka re go ge re tsena manyalong ra di abelana le bagatša ba rena ka ge re ile go phela le bona bophelo ka moka?
03
SEP
2019

Diagametse

Re boledišana le monna le mosadi. Monna ke yena mongongoregi mme o lla ka gore mosadi o ntšha dimpa tša gagwe ka ge a sa nyake go ba le bana le yena mme o mo nyetše.
28
AUG
2019

Lerato le thobalano

Kgweding ya basadi re tlo ba re boledišana ka yenngwe ya taba yeo e amago basadi go goleng ga bona. Basadi ge ba dutše ba gola ka mengwaga ba fihla mowe e le go gore ga ba sa bona lehlapo. Seemo se sa go se sa bona lehlapo basading, go basadi ka bo ntši se ba tlišetša ditlhohlo tšeo di sa thabišego thobalanong go akaretša go lahlegelwa ke tumo thobalanong, go itemogela thobalano ye bohloko, go oma ga setho sa bona sa thobalano le tše dingwe. Ka go re yalo, bošegong bja lehono re tlo ba re boledišana le ngaka ya malwetši basadi le ngaka ya mosadi ya malwetši a banna go tlo kwa dillo le ditlhohlo tša basadi thobalanong ka morago ga go ema ga lehlapo, le go tla ka ditharollo tša mathata ao ka moka.
21
AUG
2019

Lerato le thobalano

Re boledišana le Dingaka tse pedi tša Malwetši a Basadi (Gynaecologists) malebana le thobalano nakong ya lehlapo. Magareng ga tše dingwe re tlo bolela ka polokego ya thobalano ye bjalo; tše di botse le tše mpe ka yona; mabarebare ao a bolelwago ka thobalano ye bjalo le tše dingwe.

148 episodes

« Back 1—12 More »