Moremogolo

THOBELA FM  |  Podcast , ±1 hr 23 min episodes every 1 week, 2 days  |  Broadcast schedule  | 
Thobela Fm Late Night talk show that runs Monday to Thursday . The programme focuses on social and welfare issues. The programme is very popular at night as issues discussed have assisted many fractured families. Newsmakers include social workers and marriage councilors. Listeners who did go through difficult situations in life share their experiences and that assist listeners who are in a similar situation.We also have “Tsa ka Pukung” which unpacks Sepedi reading books to help improve the love of reading in the country.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
24
FEB

Thobalano & Lerato

Lengwalo la rena le laetša ge mosadi a se sa nyaka go kwa selo ka banna ka ge a lahlegetšwe ke maikutlo go bona ka morago ga go kwešwa bohloko, eupšwa le ge go le bjalo o iphidiša ka di-sex toy bjalo ka bo-dildo go ikgotsofatša.
02
FEB

Moremogolo

Ka mehla re tle re bolele ka bohloko bjwa go katwa go ya ka dikanegelo tse ntsi tseo re di kwelego go basadi bao ba ilego ba katwa. Ga se ga ntsi mowe re ilego ra boledisana ka bohloko bja go latofatswa ka kato yeo motho goba monna a sa e tsebego. Bosegong bja lehono re tlo boledisana le monna yowe a re go o latofaditswe ke mogatsagwe ka maitekelo a go kata morwedi wa gagwe yowe e se go wa madi le ge taba yeo e se nnete. Mogatsagwe o gana go tla moyeng eupswa le ge go le bjalo rena re tlo no bolela ka mowe tatofatso ya mohuta wo e ka thubago lapa ka gona.
01
OCT
2020

Thobalano & Lerato

Re boledišana le ditsebi(dingaka) malebana le mekgwa yeo banna le basadi ba e dirago ka nako ya thobalano, e le go mekgwa ya go latswana le go monana dithong tša bona tša thobalano. Lenaneong la rena re tlo boledišana le ditsebi go nyaka go tseba ka ga tšhireletšego ya seo go ya ka semaphelo. Ge re tla be re theeleditše ditsebi ka taba ye re tli le go kwa kudu ka ga kokwanahloko yeo go thwego ke humanpapilomavirus le ka mowe e ka tsenago batho ka gona ka lebaka la go latswana le go monana dithong tša bona tša thobalano ka nako ya thobalano.
16
SEP
2020

Sa mafahleng a moswa

Baswa ba masogana ge ba le maratong le makgarebe ba tle ba sware bothata ka go dira gore dikamano tšeo tša marato di swarelele lebaka ka ge makgarebe a ba tlogela ka lebaka la gore ba se na ditseka goba tšhelete.
14
SEP
2020

Diagametse

Re bala lengwalo la mosadi yowe a re go lapa la gagwe le thubjwa ke mosadi yo mongwe yowe a na go le ngwana le mogatšagwe. Sa go makatša mosadi yo wa mokaola o re le yena o nyaka gore monna yo a mo nyale. Re tlo boledišana le monna le mosadi ba ba kgakganago ka lapeng ka taba ye ka kholofelo ya go tlo kwa gore naa wena motheeletši o ka ba thuša bjang.
07
SEP
2020

Diagametse

Re le anegela ka ditaba tša mosadi wa mengwaga ye masometharo wa go dula Dobsonville yowe a re go o na le mengwaga ye meraro a nyetšwe mme sa go mo makatša ke gore rangwane wa bana ba gagwe yowe a ilego a ratana le yena pele a tlo nyalwa ke mogoloagwe o mo nyaka mapai le ge a nyalane le mogoloagwe. Mosadi yo o tšhaba go botša ba ga bo mogatšagwe le ba gabo.
24
AUG
2020

Diagametse

Kgweding ye ya basadi go Moremogolo re tlo ba re boledišana le mosadi yowe a nyakago go tlo re anegela ka leeto la gagwe la go hloka ngwana ka lenyalong, le go re botša ka thekgo yeo a ilego a e hwetša go tšwa go mogatšagwe, ba bogadi, ba lapa la gabo le go tšwa go mogatšagwe go fihla a hwetša ngwana. #SheIsPower
19
AUG
2020

SEX & INTIMACY

Re tlo ba re boledišana le Bahlahli ba Dikamano ba ba bedi ba basadi ebile yo mongwe e le setsebi sa tša thobalano. Re tlo boledišana le bona ka ga tšeo ba re go basadi ba a di nyaka thobalanong gore ba fihlelele kgotsofalo. Dingwalwa tše dingwe tša ditsebi di utolotše gore mosadi a ka tšea metsotso ka moka ye masome a ma bedi pele a stogelwa go felelela.

201 episodes

« Back 1—12 More »