Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
20
JAN

#OkgonneBjang

Re boledišana le lesogana la mengwaga ye 25 gotšwa Ga Sekhukhune, Election waga Lethiba yoo a lokišitšego ditafola tša go feta 135 sekolong sa Fetakgomo High School ka matšatši a mararo. Re nyaka gokwa gore #OkgonneBjang.
20
JAN

#OkgonneBjang

Lekgarebe leo le alogilego gotšwa University, ebile re lebeletši gore le tla aloga lekga la bobedi moo ngwageng wa 2020 le kitimetši go Twitter bekeng ya go feta go laetša gore ka lebaka la hlokego ya mešomo morago ga go aloga, le kgethile go ebela le mebila ya Polokwane ka go rekiša ditiribe go dira letseno.
Ga go bonolo, kudu go bao ba alogilego gotšwa di University go rekiša mebileng le ge ikonomi ya naga ya Afrika Borwa e phela ka go fokola. Re boledišana le Katleo waga Shiloti.
16
JAN

#OketšaTsebo

Re boledišana le mmakgwebo gotšwa profentsheng ya Gauteng, Tshidi Morabi yoo a tlilego ka App ya gagwe ya go thuša go lekodiša gore bana ba kae, gaba timela na,bjalo bjalo. App yeo e bitšwa Loc Transi, re boledišana le yena ga bjalo go ruta batswadi ka yona kage bana ba tšwela pele go timelela.
16
JAN

#DijoTšaMesong

Go karolwana ya rena ya dijo tša mesong re dula re ija dijo tša mesong le batsebalegi gammogo le lena bjalo ka batheeletši , re šetši re jele dijo tša mesong le Mme Nkosazana Dlamini Zuma, Mme Polly Boshielo, Salesman wa motlokwa le ba bangwe ba bantšhi go etša Winnie Mashaba.

Lehono re itatswa melomo ka dijo tša mesong le modulasetulo wa maloba wa National Union of Mine Workers (NUM), moleloko wa lekgotlatheramolao la profentshe ya Limpoopo mohlomphegi Essob Mokgonyana.
13
JAN

O Kgonne bjang

Poledišano le lesogana leo le dirago tšhelete ka go šomiša social media ka nageng ya Namibia le Afrika Borwa.
08
JAN

diCollege tša bofora

Poledišano ya rena le Ishmael Mnisi elego mmoleledi wa Kgoro ya Thuto ya Godimo malebana le diyunibesithi le di College tša bofora.
17
SEP
2019

#ReGoThušaKaEng

Judith Moabelo gotšwa ka Gauteng Province (Soweto) ke sekgwari sa mabethela, le bekeng ya go feta obe a dirile bjalo ka mehleng. O be a hlatswitše diaparo tša ngwana wa gagwe tša sekolo gomme ka ponyo ya leihlo o hweditše diaparo tšeo tša ngwana tša sekolo di timeletši gomme terata ya diaparo e Ponoka.
16
SEP
2019

#OkgonneBjang - Maeshibe Marema

Lekgarebe la mengwaga ye masotharo tee (31) gotšwa ka profentsheng ya Limpopo le ile la tla ka kgwebo ya go dira selo sa moswananoši ka Afrika Borwa , gomme kgopolo ya gagwe ya mo dira gore atle ka mohuta woo osa tlwaelegago wa kofi. Ka leina kgwebo ke - Maeshibe Coffee.
10
SEP
2019

Re go thuša ka eng?

Re hweditše molaetša gotšwa go Chidi Tumelo gotšwa Ga Mathabatha ele ge a hlalosa gore o rata kgwele ya maoto eupša dieta tša gagwe tša go raloka di hlagetše.
09
SEP
2019

#OKgonneBjang - Mmatlala Mabotja

Re amogela mongwadi wa dipuku, lekgarebe leo le tlilego ka setsweltswa sa go tlola melomo sa go ikgetha, seo se ratwago kudu ka nageng ya China, Mmatlala Mabotja wa mengwaga ye 23
03
SEP
2019

Re go Thusa ka eng?

Lehono re lebelela morago, re nyaka gokwa Matsapola Matshela Irene yoo a tshepišitšwego gore Certificate sa gagwe se lokollotšwe ka Capricorn Tvet naa?

46 episodes

« Back 1—12 More »