Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
16
MAY

Mr Shihan Wandile Ncapayi Karate Legend

Waqala umdlalo weKyokushin karate eneminyaka eli 13 ngo 1976. Wayengenaso nesinxibo seKarate enxiba ushoti nesikipa waze wathenga iKarate suite engantshanga xa wayekunyaka wesine ejima ngo 1980.
Emva kwe minyaka eli 10 uye wafika kwi 1st Dan Black Belt ngo 1987 eKapa waze emva kweminyaka emi 5 wangena kweyesibini 2nd Dan Black Belt ngo 1992 kwase Kapa ngo 1996 uye wenza i3rd Dan Black Belt eyesihlanu uyifumene ngo 2001. Zonke ezizigaba uzipase phantsi ko Shihan Kenny Uytenbogaardt eKapa.
Uye waqeqesha waveza wavelisa nabanye abadlali wade wafikelela nakwinqanaba lokukhokhela. Ngo 1998 waye wonyulwa wangusihlalo weKyokushin Karate Association of South Africa de yangu 2000. Uye wangusekela Mongameli we KSA emva koko wwangumongameli.
Ukhenkethile namazwe esenza uphando nge Karate wayokufikelela eJapan.
10
MAY

Mr Ray Mali- Sport Legend

Utata uRay Mali, waye watyunjwa njengomongameli obambeleyo we- International Cricket Council ngo 2007, emva kokusweleka kuka Percy Sonn.
Yinzalelwane yase Mpumakoloni kwaye wayengumongameli wokuqala omnyama we Cricket South Africa susela ngo 2003 waze wahlala engumongameli we ICC ukuya ku 2008.
Wakhe wangumongameli weBorder Cricket, wanguye nosihlalo we Athletics SA.
Washiywa ngabazali bobabini eneminyaka eli 9 waze wakhuliswa lilungu losapho utata uAaron Mali, nenkosikazi yakhe uEsmay,
Kwi minyaka yo 1950 uye wadlala iqakamba nombhoxo edlalela amaqela as eBhayi. Kumbhoxo udlale le iOrienta, iLovedale waze wadlalela I Border ngo 1959 ukuya ku 60. Ngenxa yomonzakalo wegxalaba kwanyanzeleka ayeke ukudlala.
10
MAY

Mr Zinzile Mhesele Amahlathi LFA President

iAmahlathi Local Football Association ngelixesha le lockdown inceda uluntu lwase Qoboqobo olungathathintweni.
Baye bonyusa ingxowa mali baze banikela ngokutya kumakhaya ali 10.
Basaqhuba neliphulo lokunceda kuba ilockdown ayikapheli kwaye abanye abantu abaphangeli
09
MAY

Mr Roller Nokenke- Iqhawe elenza umahluko ekuhlaleni

uMr Nokenke ngumntu wemidlalo kodwa selethathe umhlala phantsi.

Wayedlalela iqela iFingo Chiefs FC noBara Ngcandana, Shoes Kahana, Zimasile Jakaranda Phantsi, Suga, Nkuza, Trouble Maker Fassi bedlala kunye nooMr Maxambela.

Wayeyintshatsheli kwezembaleki kwimiganyana 400m 800m. Uye wasebenza Kwa DSRAC ephondweni phantsi kuka DJ Pemza. Ebengusihlalo kazwelonke kosompempe kwi SAFA
Ngoku usaqhubeka nothando le zembaleki wavula iRoller Athletics Club eMonti.
09
MAY

Mr Mava Mala Boxing Legend

uMr Mala wadibana nalomdlalo wamanqindi ngo 1967 eyi junior waze ngo 1975 wangenela udidi lwabahlawulwayo.
Ubeke phantsi iintambo ekuhlaleni ngo 1979. Ngo 1980 uye wangumqeqeshi waze ngo 1982 waligosa lekomishoni yamanqindi eBorder ngo 1989 wangunobhala kwkulekomishoni.
Ngonyaka ka 1992 uye walikungule National Boxing Commission ngo 1999 wayi CEO kwakule komishoni.
Ngo 2003 uye watyunjwa njengosihlalo wamagqala Veteran Boxing Association
02
MAY

Mr Sandile Xaka Boxing Promoter and Structure member Gauteng Province

Sijonga umba wamanqindi kwiphondo lase Gauteng nanjengoko kwakunyulwe abagcini ofisi kunyaka ophelileyo saze sachithwa eso structure ngenxa yezikhalazo ezifakwe ngamalungu angaxolanga ekhalazela amalungu ekungafanelekanga abe kwisigqeba solawulo.
Oku kuye kwachaphazela iinkqubo ezininzi kuquka ukusingatha iitumente zzamanqindi.
Emva kokuba ichithiwe ikomiti kuye kwatyunjwa eyethutyana ngenxa yokungenelela kwe BSA.
Bebezakubamba ulonyulo olufanelekileyo emva kohlaziyo lweelayisenisi suke kwegqi iCovid-19.
Ingaba ukungaboni ngasonye kwalamalungu kubenechaphaza elinjani kuphuhliso nakwiinkqubo zamanqindi.
26
APR

Miss Nomsebenzi Tsotsobe Former SA Rugby Women’s Captain and now Women’s Manager

uNomsebenzi Yinzalelwane yaseBhayi kwaMagxaki. Udibene nombhoxo apho ekhuthazwa lusapho lwakhe oluthanda kakhulu ezemidlalo.
Udlalele iqela lasekuhlaleni le Hilltop Eagles waze wadlalela nelephondo kunye neqela lesizwe.
Waye watyunjwa njengo Captain wesizwe kwiqela lokuqala ngqa ngo 2004.
Siphawula umahluko owenziwe yinkukuleko emva kokuba kwaye kwakho umbhoxo wamanenekazi nanjengoko lomdlalo wawufudula udlalwa ngamakhwenkwe namadoda kuphela.
25
APR

Mr Luxolo Matikinca TS Galaxy Manager and Former Soccer Player

Yinzalelwane yaseGcuwa kwaye wayengumdlali kwiqela le Blackburn Rovers.
Ekubekeni kwakhe iintambo ekudlaleni khange alandele ikhondo lokuqeqesha njengabanye abadlali kodwa uye wangena kwi administration yebhola ekhatywayo.
Usebenzile kwiqela le Mthatha Bucs njenge General Manager. Ngoku ukwiqela le TS Galaxy elizintshatsheli zonyaka ophelileyo kwi Nedbank Cup.
Ingaba lenzani eliqela ngelixesha le lock down….
25
APR

Mr Cwengile Jadezweni – SA Rugby Referee

Sincokola nosompempe ophumizandla kumdlalo wombhoxo uCwengile Jadezweni.
Udibene nalomdlalo esakhula eStelllenbosch, waze wayokufunda eSomerset West. Emva koko uya wadlalela iMaties. Ngenxa yomonzakalo uye wayeka ukudlala wangusompempe

125 episodes

« Back 13—24 More »