Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
21
DEC
2019

Open Discussion

Nkane re rata go makalela batho ba go phela ka bogolofadi ge ba fihlelela dikgato tše di rileng tša bophelo?
07
DEC
2019

Poledišano le Priscilla Molaudzi go tšwa Limpopo Mental Health Society

Re sale ka gare go matšatši a lesome tshela a goba kgahlanong le tlaišo ya bana le basadi, feela tšatšin la lehono ke rata gore nke taba ye re e lebelele ka lehlakoreng la bana ba go phela ka bogolofadi. Rea tseba gore ba tlaišwa feela taba ye ga goke go bolelwa ka yona. Le ge ele gore ya bolelwa feela e bolelwa ka bosese. Rena le setsibi bona ke Priscilla Molaudzi go tšwa Limpopo Mental Health Society.
30
NOV
2019

Poledišano le Priscilla Molaudzi(Mental illness Psychologist) ka bolwetši bja monagago

Re ka gare go matšatši a lesome tshela a goba kgahlanong le tlaišo ya bana le basadi. Ke rata gore tšatšing la lehono, nke taba ye re e lebelele ka mo lehlakoreng la bolwetši bja monagano, gore naa bolwetši bjo ga bona ka tsela yeo bo tšiago karolo ka gona naa, kudu re lebeletši dikgaruru tša ka malapeng. Ka lebala la gore ditšwelapele goba gona feela gare tsebe gore bothata bo kaba bole kae. Re memile ba Limpopo Mental Health Society go tla go fahlošana le rena ka taba tše.
09
NOV
2019

Poledisano le Precious Chidi go tšwa ka University of Limpopo Re a Kgona Disability Centre

Re kitimela ka University of Limpopo Re a Kgona Disability Centre, mo go swerwego poledišano, yona e swerwa ke batho ba go phela ka Albinism. Go kwa tše dintši re tlile go ikgokagantšha le Precious Chidi go kwa gore go diragalang gona ka fale, morago ga fao get aba tša reba di re sepeletše gabotse re tlile go tshelela ka kua seleteng sa Vhembe, Thohoyandou, Sebasa, Makwarela, mo re ya go go ikgokagantšha le mme Florance Nemakahavhane go tšwa mokgatlong wa VIEFSA go kwa gore ba thuša batho ba go phela ka bolofadi ka eng.
02
NOV
2019

Ditokelo tša batho ba go phela ka bogolofadi

Ke kgwedi yeo ka mono Afrika Borwa, re bago le masolo kgoparara go lemoša batho ka ditokelo tša batho ba go phela ka bogolofadi. Go tla gokwa tše ka moka ga tšona re bone gole bohlokwa gore re kitimele kantorong tša botonakgolo mo re ya go go boledišana le Selaelo Makgato gona ka mono profenseng ya Limpopo.
14
SEP
2019

Re ka kgona - Koena Modiba (Hearing impairment and deaf affairs)

O ka gopola gore kgwedi ye re lego go yona ya Setemere, ke kgwedi yeo e kgethilwego gore ke ya batho ba go phela ka bofowa. Re namile ra bona gole maleba gore re e lebeledišiše le go tsitsinkela ka gare go ditaba tše, gore re tle re kgone go di kwešiša le go feta. Re memile Koena Modiba setsibi sa merero ya go amana le ditsebe

45 episodes

« Back 1—12 More »