Ligwalagwala FM Current Affairs

LIGWALAGWALA FM  |  Podcast , ±6 min episodes every 2 weeks, 4 days  | 
SABC News has the biggest network of journalists in South Africa, covering rural and urban areas across all provinces. SABC News provides bulletins and current affairs in all official languages to three TV and 18 radio stations. A selection of the most topical content can be listened to here.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
09
APR

Letiphuma Embiteni - EXCO MUNICIPALITIES

Likhabinethi lesifundza seMpumalanga lincume kufaka ngephansi kwesandla semlondvoloti masipala waseLekwa. Lokhulumela likhabinethi lesifundza Sasekani Manzini wenaba kabanti ngaletincumo telikhabinethi.
09
APR

Letiphuma Embiteni - ATTACK LILLY MINE

Takhamuti letancuma kuhlala ngaphandle kwemayini iLilly Mine njengendlela yekukhombisa kugongonyeka kwato ngekungakhishwa kwetihlobo tato letagcibedzeleka ngephansi kulemayini, tikhala ngekutsi tihlaselwe ngulaba lebabitwa ngema-"zama zama." Lomunye waletakhamuti lesikhulumisene naye ngu Henry Mazibuko.
08
APR

Tiphuma Imphunga - COVID19 SURVIVORS

Bososayensi baseBrithani batsi bantfu labasindze kulomkhuhlane weCovid 19 bavame kuphatfwa tifo letifana nekukhatsateka emoyeni, kukhohlwa kakhulu kantsi labanye bahlaselwa sifo sekufa luhlangotsi. Sikhulumisene naDr Eric Khumalo ngalolucwaningo.
07
APR

Tiphuma Imphunga - AUTISM DAY

Umhlaba wonkhe bewugubha lilanga lekuchwashisa ngesifo se-autism, i World Autism Awareness Day, mhla ka-2 April 2021. Batali labaningi kubatsatsa sikhatsi kubona nangabe umntfwana wabo analesifo lesibanga kungakhuli kwengcondvo yemntfwana. Sicocisene nalomunye make lonemntfwana lone-autism, ngu Sister Miriam Zahoor.
24
MAR

Letiphuma Embiteni - Prof Mashabela Third Wave

Bososayensi becwayisa ngekutsi lelive leNingizimu Africa kufanele litilungiselele kuhlasela kwelihlandla lesitsatfu kwemkhuhlane we Covid-19(Third Wave). Sicele Professor Mosa Mashabela loyi Deputy Vice-Chancellor kutekucwaninga eUniversity of KwaZulu-Natal kutokhuluma ngalendzaba.
19
MAR

Letiphuma Embiteni - Mkhwebane ANC Vote

Kunekudideka emangweni mayelana nesincumo semalunga eANC ephalamende sekuvota ngekuvumelana nesishukumiso senhlangano lephikisako lesimayelana nekusukunyiswa kweluphenyo lwekufuna kukhipha umvikeli wesive Busisiwe Mkhwebane esikhundleni. Eluhlelweni sikhulumisene nelisekela lasosiswebhu weANC kubaNdlakhulu, Doris Dlakude kutocacisela umlaleli ngalesincumo saKhongolose.
03
MAR

Tiphuma Imphunga - Dr Khumalo 3rd Wave

Iya ngekwandza imibiko lekhuluma ngekubhedvuka kwelihlandla lesitsatfu kwemkhuhlane iCovid-19 kulelive. Umbuto lomkhulu ebantfwini utsi angakanani ematfuba ekutsi loku kwenteke njengoba lelive selicalile kutfola imitsi yekuwugomela lomkhuhlane. Sikhulumisene nadokotela lotimele wakhona lapha kulesifundza seMpumalanga, Dr Eric Khumalo kutewubonisana ngalendzaba.
01
MAR

Telive Atipheli - Matric Ungazibulali

Kulandzela kukhishwa kwemiphumela yakamatikuletjeni kuleliviki, bafundzi labangakaphumeleli kumbe labangakasebenti kahle bakhutsatwa kutsi bangatibulali. Lesikhutsato sichamuka nemkhankaso lowatiwa ngekutsi yi #MatricUngazibulali lohlose kusita labo bafundzi. Kuwubuka kabanti lomkhankaso sicele lomunye webasunguli bawo Sanele Gamede.
01
MAR

Telive Atipheli - Mother Tongue

I-Ningzimu Africa ingahle ibukane nenkinga yekushabalala kwetilwimi temdzabu. Ngekusho kwe-Pan South African Language Board (PanSALB) emakhaya lamanyenti akuleli akhetsa kusebentisa silumbi kunelulwimi labali munye ebeleni. Lilanga lamhla ka-21 Indlovana labekwa ngumhlabuhlangene njengelilanga lekuchwashisa ngekubaluleka kwekusebentisa tilwimi temdzaba. Namuhla sifuna kubuka kutsi yini lengetiwa kwetama kugcugcutela nekulondvolota letilwimi temdzabu kuze tingagcini setishabelele. Simeme sihlalo webhodi ye Silulu SeSiswati Dictionary Unit, Dr Sisana Mdluli kutewubuka kubaluleka nekutsi singalulondvolota njani lulwimi...
17
FEB

Letiphuma Embiteni - Workers Lily Mine

Tisebenti tasemayini iLily Mine ngase Barberton tivakalise kutemukela tindzaba letimayelana nekuvulwa kwalemayini. Lokhulumela tisebenti Harry Mazibuko utsi nanobe batemukela letindzaba kepha bakhatsatekile ngekutsi lelicebo lalemayini alichazi kutsi itawukhishwa njani le-container layagcibedzeleka netisebenti letintsatfu. Lenhlekelele yenteka eminyakeni lesihlanu leyengcile.
17
FEB

Letiphuma Embiteni - Lily Mine Mike McChesney

Kunemibiko letsi tingahle ticale kusebenta madvute timayini iLily Mine kanye Barbrook letise Louw's Creeck dvute neBarberton. E Lily Mine ngulapho kwambonyeka khona tisebenti letintsatfu takulemayini letisolo tisengakatfolakali kusukela kwadzilika umgodzi walemayini ngamhla ka-5 February 2016. Takamuva titsi umnikati wemayini iVantage Goldfields lephetse letimayini letimbili Mike McChesney sewutfola balingani labasha latawubambisana nabo ekuvuleni lemayini.
08
JAN

Tiphuma Imphunga - Funeral Parlours

Inhlangano yebangcwabi kulelive seyivakalise kukhatsateka mayelana nekwenyuka kwesibalo sekushona kwetisebenti tasetinkapanini tekungcwaba ngenca ye Covid 19. Lenhlangano iphindze yakhala nangenkinga yekuswelakala kwemabhokisi emngcwabo ngenca yekuba banyenti kwebantfu lekufute bangcwatjwe ngeliviki. Sikhulumisene neMn. Muzi Hlengwa we-National Funeral Practitioners Association of South Africa kutosichazela ngemonakalo lodalwe ngulomkhuhlane kulemboni...

36 episodes

« Back 1—12 More »