Ligwalagwala FM Current Affairs

LIGWALAGWALA FM  |  Podcast , ±6 min episodes every 2 weeks, 3 days  | 
SABC News has the biggest network of journalists in South Africa, covering rural and urban areas across all provinces. SABC News provides bulletins and current affairs in all official languages to three TV and 18 radio stations. A selection of the most topical content can be listened to here.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
01
MAR

Telive Atipheli - Matric Ungazibulali

Kulandzela kukhishwa kwemiphumela yakamatikuletjeni kuleliviki, bafundzi labangakaphumeleli kumbe labangakasebenti kahle bakhutsatwa kutsi bangatibulali. Lesikhutsato sichamuka nemkhankaso lowatiwa ngekutsi yi #MatricUngazibulali lohlose kusita labo bafundzi. Kuwubuka kabanti lomkhankaso sicele lomunye webasunguli bawo Sanele Gamede.
01
MAR

Telive Atipheli - Mother Tongue

I-Ningzimu Africa ingahle ibukane nenkinga yekushabalala kwetilwimi temdzabu. Ngekusho kwe-Pan South African Language Board (PanSALB) emakhaya lamanyenti akuleli akhetsa kusebentisa silumbi kunelulwimi labali munye ebeleni. Lilanga lamhla ka-21 Indlovana labekwa ngumhlabuhlangene njengelilanga lekuchwashisa ngekubaluleka kwekusebentisa tilwimi temdzaba. Namuhla sifuna kubuka kutsi yini lengetiwa kwetama kugcugcutela nekulondvolota letilwimi temdzabu kuze tingagcini setishabelele. Simeme sihlalo webhodi ye Silulu SeSiswati Dictionary Unit, Dr Sisana Mdluli kutewubuka kubaluleka nekutsi singalulondvolota njani lulwimi...
17
FEB

Letiphuma Embiteni - Workers Lily Mine

Tisebenti tasemayini iLily Mine ngase Barberton tivakalise kutemukela tindzaba letimayelana nekuvulwa kwalemayini. Lokhulumela tisebenti Harry Mazibuko utsi nanobe batemukela letindzaba kepha bakhatsatekile ngekutsi lelicebo lalemayini alichazi kutsi itawukhishwa njani le-container layagcibedzeleka netisebenti letintsatfu. Lenhlekelele yenteka eminyakeni lesihlanu leyengcile.
17
FEB

Letiphuma Embiteni - Lily Mine Mike McChesney

Kunemibiko letsi tingahle ticale kusebenta madvute timayini iLily Mine kanye Barbrook letise Louw's Creeck dvute neBarberton. E Lily Mine ngulapho kwambonyeka khona tisebenti letintsatfu takulemayini letisolo tisengakatfolakali kusukela kwadzilika umgodzi walemayini ngamhla ka-5 February 2016. Takamuva titsi umnikati wemayini iVantage Goldfields lephetse letimayini letimbili Mike McChesney sewutfola balingani labasha latawubambisana nabo ekuvuleni lemayini.
08
JAN

Tiphuma Imphunga - Funeral Parlours

Inhlangano yebangcwabi kulelive seyivakalise kukhatsateka mayelana nekwenyuka kwesibalo sekushona kwetisebenti tasetinkapanini tekungcwaba ngenca ye Covid 19. Lenhlangano iphindze yakhala nangenkinga yekuswelakala kwemabhokisi emngcwabo ngenca yekuba banyenti kwebantfu lekufute bangcwatjwe ngeliviki. Sikhulumisene neMn. Muzi Hlengwa we-National Funeral Practitioners Association of South Africa kutosichazela ngemonakalo lodalwe ngulomkhuhlane kulemboni...
29
DEC
2020

Tiphuma Imphunga - MPU COVID 19

Umphatsi weligumbi lelicwaninga ngetifo etikweni letemphilo kulesifundza seMpumalanga, Hluphi Mpangane, ukhutsate bantfu kutsi bachubeke nekufaka tifonyo, bachelelane, bageze tandla futsi bangahlanganyeli emicimbini lemikhulu. Utsi loku kutawusita ekunciphiseni ematfuba ekungenwa ngulomkhuhlane weCovid 19 njengoba sewubuye ngemandla.
28
DEC
2020

Tiphuma Imphunga - NEHAWU MPU

Tiyachubeka nekwenyuka tibalo tebantfu lebangenwa ngumkhuhlane we Covid 19 kulandzela kubhedvuka kabusha kwalomkhuhlane. Inyonyana iNehawu kulesifundza seMpumalanga seyivakalise kukhatsateka ngekwenyuka kwelizinga letisebenti tetemphilo letingenwa ngulomkhuhlane. Mabhalane weNEHAWU kulesifundza Welcome Mnisi usola hulumende ngekuhudvula tinyawo.
22
DEC
2020

Tiphuma Imphunga - Covid19 Vaccine

Njengoba umkhuhlane iCovid 19 uchubeka nekubulala bantfu emhlabeni kulandzela kucubuka kweligagasi lesibili, bohulumende bemhlaba baphisheke nekufuna likhambi lekugomela lomkhuhlane. Kantsi lelive leNingizimu Africa kulindzeleke litfola likhambi lekugoma(vaccine) kulomnyaka lotako. Simeme Dr Dr Velile Ngidi loyi Registrar e UKZN School of Medicine Public Health kutococisana ngaloludzaba.
21
DEC
2020

Tiphuma Imphunga - AARTO Mbombela

I Road Traffic Infringement Agency (RTIA) - lekungumtimba lobukele kutiphatsa kwebashayeli emgwacweni - ivula lihhovisi lelitawusondzeta tinsita teAdministrative Adjudication of Road Traffic Offences (AARTO) ebantfwini lapha edolobheni iMbombela. Lelihhovis lekucala ngca kuba ngaphandle kwesifundza saseGauteng. Kutosichazela kabanti simeme iSenior Manager:Media and Marketing Relations, Umnumzane Monde Mkhaliphi.
10
DEC
2020

Letiphuma Embiteni - Post IEC

Njengoba lamuhla kubanjwa lukhetfo lwekuvala tikhala kubomasipala iNkomazi neBushbuckridge kulesifundza seMpumalanga, sicele likhomishana lelukhetfo kulesifundza kutosicatsatela ngetakamuva. Sikhulumisene nalokhulumela lelikhomishana Sibusiso Nkosi kutewuva kutsi kuchubeka njani kuvota.
10
DEC
2020

Tiphuma Imphunga - IEC Ready

Kubanjwa lukhetfo lwekuvala tikhala kubomasipala iNkomazi Kanye neBushbuckridge kulesifundza seMpumalanga. Simeme lokhulumela likhomishana lelukhetfo kulesifundza Sibusiso Nkosi kutewuva kutsi batilungiselele kangakanani kuchubeka nalolukhetfo lamuhla.
10
DEC
2020

Tiphuma Imphunga - SABRIC Warning

Bantfu labanyenti bakulelive sebaya ngekukwetayela kutsenga online kulandzela kuvalwa kwekuyhaluka kwebantfu(lockdown) ngenca yemkhuhlane iCovid-19. Sikhungo iSABRIC secwayisa kutsi ngaletikhatsi temaholide ekuphela kwemnyaka netigebengu tigadla kakhulu ngaloko bantfu kufanele bacaphelisise nabatsenga online. Sikhulu sakaSABRIC Ronnie Zonke utsi emakhasimende kufanele anakisise , angamani akhiphe imininingwane yawo leyimfihlo.

41 episodes

« Back 13—24 More »