Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
13
JUN
2019

ASIBONISANE, ENKUNDLENI, kumiswa kwemaTender eNorthern Cape.

Sicocisana nendzaba yaPrimier Zamani wase Northern Cape lotsi indzaba yema Tender isale imiswa kulesa sifundza, anjalo nje utsi umisa ema blue lights futsi akutawutsengwa timotela letinsha. sifundvo bani lesingatfolakala kulesinyatselo sa loPrimier. baphefemulile ke balaleli babeka ka nje...lalela utivele.
11
JUN
2019

ASIBONISANE

Sicocisana naMnumzane Mazibuko ngesimo sakamuva salapha eLilly Mine njengoba bahlela kuyongena ematfumjini emhlaba batfungatse labo labanyamalala ngale sehlakalo sanga 2016. kantsi bavakashelwe litiko laka Social Development. lalela utivela kitsi inaba njani lenkulumiswano.
30
MAY
2019

ASIBONISANE

Sicocisana na J.B Sibanyoni ngemsebenti lokusele kutsi wentiwe emva kokube kuvotwe, kanye nalokushiwo ngumtsetfo sisekelo ngalabo labavotelwe.
30
MAY
2019

ASIBONISANE

Sicocisana na Mnumzane Lucky Mbuyane longushlalo we SACP eMpumalanga, sibuka luvo lwabo ngemva kwekuvota. beka indlebe utivele.
22
MAY
2019

ASIBONISANE

Sibuka indzaba yabomake nekuphatsa noma ke, kubusa. Sihambeli setfu ngumake Mathebula longu acting chairperson we Gender Commission eNingizimu Afrika. enjoy.
21
MAY
2019

ASIBONISANE

Sicocisana na Dr Mafika Lubisi sibuka lendzaba yekutsi umbuso uyadzakwana.
enjoy
16
MAY
2019

ASIBONISANE

sikhuluma na Chair Sam Masango weMpumalanga Youth Council ngetingcinamba leti lusha lihlangabetana nato.
12
APR
2019

ASIBONISANE

Talking to Mr Lucky Kolobe of the Road Freight Association focusing on “Allegations that SA truckers are not skilled”.
08
APR
2019

ASIBONISANE

Our guest is J.B Sbanyoni a human rights commissioner. discussing the significance of voting and its history.
27
MAR
2019

ASIBONISANE

Our guest is Mpumalanga Labour Department Chief Inspector Miss Nonyaniso Njwambe - we are focusing on the “National Minimum Wage” and Compliance in various sectors.
13
MAR
2019

Asibonisane

sibonisana with Provincial Secretary of “African Security Congress” Mr Zakhele Blessing Holiday - focusing on the Security Industry challenges and challenges facing the security officials.

43 episodes

« Back 1—12 More »