Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
1791

OSEMSAMO EPS 1791

USalaminah uzokubona atheni ngokunghwarana kukaToploss noGumbagumba? USibanyoni walelwe ibheyila ngombana basaba bona uzakuqabhela ubufakazi.
1792

OSEMSAMO EPS 1792

UTjhudu uphasi phezulu neendaba ezimalungana nelanga lamalungelo wobuntu. UMandla nekosi uGembe bezwe iindaba ebebangakalindeli enyangeni.
1793

OSEMSAMO EPS 1793

Kuzwakala kuphembetha umoya wobuqabane nokwazi umlando wenarha yeSewula Africa kuPhephelaphi noSibanyoni, okusilinga uFuduka. U-Oupa waqothwa eMsukanyoni kodwana unesibindi sokuza ekosini kwaGembe.
1796

OSEMSAMO EPS 1796

USibanyoni akakholwa bonyana uFuduka ubone ispoko ngeLesihlanu. Ngubani obhadele iinkolodo ebeziqedela uMasotja Vusi Sithole ubuthongo?
1797

OSEMSAMO EPS 1797

UPhunyurhe emlonyeni wengwenyama uToploss. UPhephelaphi noBikwaphi bahlela ukuyokuhlola iKosi uMasango.
1798

OSEMSAMO EPS 1798

USithole ufunyana bona bobani ababhadele iinkolodo ebezimqedela ubuthongo. U-Oupa ujika indaba ngamaphepha wokuthengwa kwe-boutique.
1799

OSEMSAMO EPS 1799

Ipholisa uSithole lizithola livuka embhedeni kaNcema Sibanyoni. Umphakathi weNyabela wala ukutlikitla amaphepha kaMandla wokufuduswa.
1807

OSEMSAMO EPS 1807

UPhephelaphi noFuduka bazwana ngoSibanyoni. UBikwaphi uzimisele ukwenza koke okusemandlenakhe ukuthumba ihliziyo kaTjhudu.
1809

OSEMSAMO EPS 1809

UNcema ungehlangothini lika manakhe uFuduka,ngendaba yemayini yeNyabela. UBikwaphi ubetha phasi ngenyawo uthi uyamthatha Tjhudu.
1810

OSEMSAMO EPS 1810

USithole uhlangana nokukhetha ukuba lipholisa elilungileko, nokuphula umthetho. Uyokuvuma ukuyembatha na idzilamnwana ye R31 500 uTjhudu?
1816

OSEMSAMO EPS 1816

UBikwaphi noKosabo babaza isehlakalo setatawini i-Moses Mabida e-Durban. Amaphetjhana wabelaphi aphakiswa eendleleni kghani ngiwo afundise uPhephelaphi ubuloyi?
1817

OSEMSAMO EPS 1817

Liyavutha ithando likaNcema nepholisa uSithole. Kubayini uToploss arabhela uPhephelaphi bona angabuyiseli uKosabo kwabo?

208 episodes

« Back 13—24 More »