Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
07
APR

Amathoyizi anesihluku nezinhlelo ze-tv

Ngakube ngimelwe ukukhathazeka ukuthi indodana yami esencane ichitha isikhathi eside ibuka izithombe ezinesihluku sokulwa kunye nezimakethe ezigcwele isihluku ? Ngokubuka kwenu ,loluhlobo lwezinhlelo luthuntubeza kanjani ukuziphatha kwezingane ?
06
APR

Ingane enqathuzayo izishaye ngapha nangapha

Senze njani uma intombazanyana yethu ivese ivuke indlobane ingalawuleki sanhlobo isiwudlame lwangempela ? Ihlale njalo inenqondo eqinile [strong will] engasheshi ukuvuma into oyisho kuyona, kodwa mumva nje isebe sesimweni esisikhungathekise kakhulu la khona idlebelendele ngamalengiso .Kulesosimo usuke eshaya kwasani ephambi kwakhe ,ngisho naye imbala ezithanqaza .Yikuphi enikuphakamisayo?
05
APR

I-teen ifuna ukusiza umama abe nokuqonda ngezinguquko ebudlelwaneni babo

Ngingamkhombisa kanjani uMawami ukuthi angiseyona ingane manje nokuthi ubudlelwane bethu sebuguqukile? Besihlale sisondelene njalo,kodwa sekwehlukile manje njengoba sengiyi-teenager .Okunye amaphutha ami.Kwesinye ngiba nama –mood futhi ngiyazi lokho kuziphatha kuyamlimaza kwesinye isikhathi.Ngifisa sengathi ubengaqonda ukuthi akukhona ukuthi ngizama ukumlimaza kumbe ukumqhelisa .Yingoba ngibhekene nemicabango eminingi engqondweni yami.Okubanzima kakhulu ngukuthi ngiye ngingaqondi kwezinye izikhathi kungani ngenze kanjalo .Ningangisiza?
02
APR

Inkonzo yekamelo emva kokuhlinzwa isibeletho

Ngakube kungokwejwayelekile yini ukuthi umkhwenyana angabe esalangazelela inkonzo yekamero kuwe emva kokuhlinzwa amabele noma ukukhishwa isibeletho? Eminyakeni eminingana eyedlule ngake ngakhishwa isibeletho.Okuthe mumva nje ekutholakaleni komdlavuza webele kimi kwabe sekususwa ibele kimi ngokuhlinzwa.Lokho kunzima ngokwakho ,kodwa kuyedlulela kusukela ekuhlinzweni kokugcina ,umkhwenyana wami useqhelile kimina ngokwenhliziyo futhi ubukeka engasayingeni eyenkonzo yekamero .Ngikhungathekile .Ningangisiza?
01
APR

Ongumkhrestu ongashadile ubhekene nokubhajwa ekuhuhweni ngubulili obufanayo

NjengoMKhrestu o–single osekhulile ongakaze akhangwe ngubulili obehlukile ngisho nanomshado imbala, niphakamisa ,ngihlabele kanjani phambili nempilo yami? Ngiyakholelwa ebumqokeni bomshado ,futhi kahle hle ngingumuntu okumfanele ngokuphelele-Ngiyinsizwa ephakathi ko 20 nento weminyaka esebenza kahle futhi enentshisekelo yokusebenzela iNkosi.Sengithole ngokumangala okukhulu ukuthi ,ngikhangwa ngabobulili obunjengobami.Angikwazi ukusho ukuthi sekube ngubuhlungu obunjani kimina .Ngiyazi ukuthi ubungqingili buyisono ,futhi ngizizwa nginecala elikhulu lokuthi angiyikufeza iqhaza lokuba ngumkhwenyana nobaba. Bengingazama ukuziqinisa ngishade owesifazane ,kodwa angizizwa ngikulowomoya .Ngenze njani ?
31
MAR

Isishabasheki esingumkhrestu ezinsukwini zokugcina

Uma kuyizinsuku zokugcina lezi ,kungani AmaKhrestu kumele athandaze aphinde azibandakanye kwezokwenza ngcono imiphakathi? Ama-ministry amaningi, njengale yenu ithi amakholwa mawahambise ivangeli ,akhulekele izisombululo zezinkinga ezinjengendlala nokuhlupheka,kusetshenzwe ukuguqula umthethosisekelo wezwe lethu .Nginenkinga enkulu kabi mina ngalokho.Ukulifunda kwami ibhayibheli ,nokuqonda kwami izinsuku zokugcina kungitshela ukuthi yisizukulwane sokugcina lesi futhi uKhrestu useyabuya masinyane . Uma kuliqiniso lelo,kusizani pho ukukhulekela ukuba izinto zilunge ? Ngakube asimeleni noNkulunkulu ukukhulekela uhlobo olunjalo lwemikhuleko?
30
MAR

Ukulekelela izingane ebunzimeni bokungezeka kwezifundo

Ngakube kungumqondo omuhle ukuba izingane zibe kwezemidlalo .Ama class okudansa ,izifundo zomculo nokunye okuyimisebenzi eseceleni ngokwemfundo yabo yesikole kunye nemisebenzi yasekhaya? Okungakanani okwalezizinto osekukuningi kakhulu? Ningaphakamisa izinkombandlela ezinikana umqondo ophathekayo?
29
MAR

Izidakamizwa nokuzibulala kwentsha

Bukuphi ubudlelwane phakathi kwezidakamizwa ,wuphuzo nokuzibulala kwentsha ? Yikuphi okumele sikwenze uma sisola ukuthi ingane yethu ikwinkinga -yokunye kwalokhu kuziphatha?
26
MAR

Ingane enenkani ayifuni ukulala

Singamnqoba kanjani umankanise owutakalani wethu ukuthi alale ebusuku? Uhlala elwa nobuthongo kungakhathalekile kunjani,kunjalo nje ayikho into engamenza anqobeke alale.Ngisho singambeka kangaki embhedeni ,uyavuka .Ngizizwa sengathi ingqondo iyangibalekela ngenxa yokungalali. Yikuphi esingakwenza ngalokhu?
25
MAR

Umzali oyedwana olangazelele ukusizwa, kanye nokuthola ozobambisana naye

Njengomama o-single nezingane ezintathu ezisencane,ngakube kuhle kimi ukufuna omunye umuntu ongaba yi-support kimina ukuthwala lomthwalo? Ngangivamise ukuzizwa nginelisekile ,kodwa umthwalo wokukuthwala konke ngingedwa ,uya ngokuya ungisinda.Ngisebenza fulltime ,ngiyafunda online futhi ,ngiphinde ngibe semsebenzini webandla engikulona.Zikhona izeluleko eninazo kumuntu osesimweni sami?
24
MAR

Lithini ibhayibheli ngokuzixolela wena

Ukuzixolela ngakube kusezwini? Ngingenakusho imininingwane yonke ,kodwa ukwenzeka kwezinto kwangishiya ngithwele umthwalo.Ngiyakholwa nguKhrestu nokufa kwaKhe esiphambanweni ,kodwa kulesigaba ukholo lwami alubukeki lunamandla okuguqula imizwa yami.Uma bekuthiwa benisazi isimo sami beningaqonda kungani .Abantu bangitshela ukuthi ngidinga ‘ukuzixolela mina’ kodwa ngivese ngihleke uma besho lokho.Ngingubani ukuzithethelela mina ? Futhi kukuphi lakhona ibhayibheli lingitshela ukwenza into enjalo ? Sengicwaninge izibhalo kaningi ,akukho engikutholayo okusho njalo.
23
MAR

Intsha negebe lomuzwa wezocansi

Kungani uNkulunkulu wanika ama-teenager ukulangazelela okukhulu kwezocansi ,bese aphinde engaba esawanika indlela enempilo yokukunelisa ? Kubukeka lokhu kungekho -fair. Ezikhathini zasebhayibhelini abantu babeshada bebancane. Ngenxa yalokho ,kwakuyimpilo ukushesha ungene kwezocansi nokukhulisa izingane usemncane. Kodwa kulezinsuku ,abantu abaningi bayanyukubala uma ama- teenager eshesha engena ocansini. Kungani uNkulunkulu asinike lemizwa uma singeke senze lutho ngayo?

240 episodes

« Back 1—12 More »