Telive Atipheli - Mother Tongue

I-Ningzimu Africa ingahle ibukane nenkinga yekushabalala kwetilwimi temdzabu. Ngekusho kwe-Pan South African Language Board (PanSALB) emakhaya lamanyenti akuleli akhetsa kusebentisa silumbi kunelulwimi labali munye ebeleni. Lilanga lamhla ka-21 Indlovana labekwa ngumhlabuhlangene njengelilanga lekuchwashisa ngekubaluleka kwekusebentisa tilwimi temdzaba. Namuhla sifuna kubuka kutsi yini lengetiwa kwetama kugcugcutela nekulondvolota letilwimi temdzabu kuze tingagcini setishabelele. Simeme sihlalo webhodi ye Silulu SeSiswati Dictionary Unit, Dr Sisana Mdluli kutewubuka kubaluleka nekutsi singalulondvolota njani lulwimi...