Telive Atipheli - Matric Ungazibulali

Kulandzela kukhishwa kwemiphumela yakamatikuletjeni kuleliviki, bafundzi labangakaphumeleli kumbe labangakasebenti kahle bakhutsatwa kutsi bangatibulali. Lesikhutsato sichamuka nemkhankaso lowatiwa ngekutsi yi #MatricUngazibulali lohlose kusita labo bafundzi. Kuwubuka kabanti lomkhankaso sicele lomunye webasunguli bawo Sanele Gamede.