Tiphuma Imphunga - Dr Khumalo 3rd Wave

Iya ngekwandza imibiko lekhuluma ngekubhedvuka kwelihlandla lesitsatfu kwemkhuhlane iCovid-19 kulelive. Umbuto lomkhulu ebantfwini utsi angakanani ematfuba ekutsi loku kwenteke njengoba lelive selicalile kutfola imitsi yekuwugomela lomkhuhlane. Sikhulumisene nadokotela lotimele wakhona lapha kulesifundza seMpumalanga, Dr Eric Khumalo kutewubonisana ngalendzaba.