Letiphuma Embiteni - Mkhwebane ANC Vote

Kunekudideka emangweni mayelana nesincumo semalunga eANC ephalamende sekuvota ngekuvumelana nesishukumiso senhlangano lephikisako lesimayelana nekusukunyiswa kweluphenyo lwekufuna kukhipha umvikeli wesive Busisiwe Mkhwebane esikhundleni. Eluhlelweni sikhulumisene nelisekela lasosiswebhu weANC kubaNdlakhulu, Doris Dlakude kutocacisela umlaleli ngalesincumo saKhongolose.