Letiphuma Embiteni - Prof Mashabela Third Wave

Bososayensi becwayisa ngekutsi lelive leNingizimu Africa kufanele litilungiselele kuhlasela kwelihlandla lesitsatfu kwemkhuhlane we Covid-19(Third Wave). Sicele Professor Mosa Mashabela loyi Deputy Vice-Chancellor kutekucwaninga eUniversity of KwaZulu-Natal kutokhuluma ngalendzaba.