Letiphuma Embiteni - ATTACK LILLY MINE

Takhamuti letancuma kuhlala ngaphandle kwemayini iLilly Mine njengendlela yekukhombisa kugongonyeka kwato ngekungakhishwa kwetihlobo tato letagcibedzeleka ngephansi kulemayini, tikhala ngekutsi tihlaselwe ngulaba lebabitwa ngema-"zama zama." Lomunye waletakhamuti lesikhulumisene naye ngu Henry Mazibuko.