APHA - UMXHOLO

Ibhunga lotitshala iSouth African Council for Educators isungule ngokusesikweni umqulu ongokhuseleko lwetitshala kwizikolo zoMzantsi Afrika. Lomqulu usungulwe ngoLwesihlanu weveki ephelileyo, uzakuba sisixhobo esizakunceda ootitshala kwimingeni abajamelena nayo mihla le, kumagumbi okufundela ezikolweni, kwaye ugxile kukhuseleko lwabo. Kwingxelo ekhutshiweyo, iSACE ithe lomqulu ujolise ekuncedeni ootitshala ukuba bawazi amalungelo kunye noxanduva lwabo, kwaye bakwazi nokuqubisana nemiba ephathelene nodushe ezikolweni. Ukwabonisa indlela ootitshala abanokuzikhusela ngayo kwiimeko ezinodushe ezikolweni.