APHA - UMXHOLO

Intro: Ikomiti yasepalamente ejongene nenkcitho karhulumente i-SCOPA, kuleveki ityelele oomasipala abaliqela bephondo leMpuma Koloni abaquka umasipala osezingxakini wesithili i-Amathole, kwakunye nomasipala i-OR Tambo, nabanye abaliqela. Ngethuba lolutyelelo kumasipala iOR Tambo, i-Scopa yothukile kukufumana ingxelo engomaspala ngethuba kanye lentlanganiso. I-SCOPA ibuza kusodolophu, ixelelwe ukuba usodolophu uyifumene ngentsasa yentlanganiso leyo ingxelo. Ukanti kumaspala wesithili i-Amathole iScopa sixelelwe ukuba asikenziwa isicwangciso sokuvuselela isimo semali kulomaspala, nangona ngoko mthetho sele ligqithile ixesha lentsuku ezingamashumi alithoba ebelimiselwe ukulungisa izinto. Kumasipala iEnoch Mgijima kusezakwenziwa uphando ngakumbi malunga nabanikezeli beenkonzo abahlawulwa umyinge wamashumi amabini anesihlanu ekhulwini kwimali efunyanwa kwabenkonzo zerhafu, ntoleyo ethandabuzisayo ngenkonzo ezinikezelwa ngababantu nebangela ukuba bahlawulwe kangaka.