APHA- UMXHOLO

Singabona imithetho yelizwe loMzantsi Afrika ephathelene nemitshato ivumela amanina etshata indoda enye nangaphezulu, ngokufanayo namadoda akwaziyo ukwenza oko. Oku kungenzeka nanjengoko kukho isiphakamiso esifuna oko kuvumeleke kwimithetho ejongene nemitshato. Kutsha nje, isebe lemicimbi yekhaya lipapashe umqulu womgaqo nkqubo ongamaphepha angamashumi amathandathu anesixhenxe ophathelene noku. Eli sebe livakalise ukuba kulo mqulu lifuna ukulunqa umthetho omtsha ongemitshato, ozakuvumela ukuba yonke imitshato ithathelwe ingqalelo kwaye ibe semthethweni. Oku kuza ngethuba eminye imitshato ingathathelwa ngqalelo kweli, logama kwelinye icala imithetho ekhoyo kungokunje ibonwa njengesilelayo ukuphakamisa ukulingana.