تقیه

BBC  |  PARGAR
گفته می‌شود تقیه از عوامل ماندگاری تشیع در طول تاریخ است. ولی این اصل مایه‌ی ترویج چه نوع اخلاقی در جامعه‌ی شیعی ست؟ مهمانان برنامه: مهدی خلجی ،عرفان ثابتی و بهروز قاسمی.
تقیه در برنامه بعدی پرگار. این برنامه پیش از این یک بار پخش شده است.