Sondagoggend Erediens - Ds Schalk Strauss APK gemeente Grootfontein Suid-Afrik

DEUTERONOMIUM 32

18Jy het jou Rots, jou Skepper, nie in ag geneem nie,
die God wat jou in die wêreld gebring het, vergeet.
19“Die Here het dit gesien en vir jou minagting gekry.
Omdat sy seuns en dogters Hom getart het,
20het Hy gesê: Ek sal nie meer vir hulle sorg nie,
Ek wil kyk wat hulle uiteinde is,
want hulle is 'n onbestendige volk,
mense sonder trou.
21Hulle het iets wat nie 'n god is nie, bo My verkies,
My getart met wat niks is nie.
Ek sal wat nie 'n volk is nie, bo hulle verkies,
met 'n nasie sonder verstand sal Ek hulle tart.
22My toorn het 'n vuur aangesteek;
dit brand tot in die doderyk daaronder,
dit verteer die aarde en sy opbrengs,
dit brand deur tot diep onder die berge.
23Ek sal ramp op ramp oor hulle bring,
my pyle op hulle afskiet:
24hongerpyne, koorsgloed,
ongeneeslike siekte.
Ek sal roofdiere op hulle afstuur,
en giftige slange!
25Op straat roei die swaard die kinders uit,
in die slaapkamers is daar angs:
jong man en jong meisie,
suigling en grysaard, almal kom om.
26Ek sou wou sê Ek sal hulle verstrooi,
Ek sal maak dat geen mens meer aan hulle dink nie,
27maar Ek is bevrees die vyand sal My tart,
Israel se teenstanders sal dit verkeerd beoordeel
en sê: ‘In eie krag het ons dit alles gedoen,
nie die Here nie,’
28want hulle is 'n nasie sonder verstand,
hulle het geen insig nie.
29“As hulle wysheid gehad het, sou hulle dit verstaan het,
sou hulle begryp het wat hulle uiteinde sal wees.
30Hoe kan een mens duisend agtervolg
of twee tienduisende op die vlug jaag?
Gebeur dit nie omdat die Rots van Israel hulle verkoop het nie,
omdat die Here hulle uitgelewer het nie?
31Die rots van die nasies is nie soos ons Rots nie,
ons vyande kan tog self oordeel,
32want hulle stam uit Sodom se wingerd,
uit Gomorra se droë gelyktes.
Hulle druiwe is giftig,
elke tros is bitter.
33Hulle wyn is slanggif,
wrede addergif.
34“Die Here het gesê:
‘Dit is weggebêre by My,
toegesluit in my skure.
35Ek straf en Ek vergeld
op die dag as hulle voete gly.
Die dag van hulle ondergang is naby;
wat oor hulle besluit is, kom gou.’
36“Die Here behartig die saak van sy volk,
die Here ontferm Hom oor sy dienaars,
want Hy sien hulle krag het ingegee,
dit is klaar met hulle almal.
37Dan sal Hy vra: ‘Waar is hulle gode?
Waar is die rots waar hulle gaan skuil het,
38die gode deur wie die vet van hulle offers geëet is
en die wyn van hulle drankoffers gedrink is?
Laat hulle na vore kom en julle help,
laat hulle vir julle 'n skuiling wees!
39Besef dit tog: Ek, Ek is die Here!
Naas My is daar geen ander God nie.
Ek maak dood en Ek gee lewe.
Ek maak siek en Ek maak gesond.
Uit my mag word niemand bevry nie.
40Ek steek my hand op na die hemel toe
en lê 'n eed af: So seker as Ek ewig lewe,
41wanneer Ek my blink swaard skerp gemaak het,
wanneer my hand dit gevat het om te oordeel,
sal Ek my teenstanders straf
en my haters vergeld vir wat hulle gedoen het.
42My swaard sal dood saai;
Ek sal my pyle deurweek met bloed:
die bloed van gesneuweldes en gevangenes,
die bloed van die vyand
met die lang haarlokke.’