هوش مصنوعی و کوانتوم، رقابت چین با غرب

BBC  |  PARGAR
مسابقه‌ی فضایی آمریکا و شوروی در قرن بیست حالا در هیات مسابقه‌ی چین و آمریکا در تکنولوژی‌ها و علوم جدید از جمله هوش مصنوعی و کوانتوم ظاهر شده. چین در این حوزه چکار می‌کند؟