MTC4Life project

Ehangano lyomakwatathano goongodhi dhopeke o MTC ohela olya tamekitha osheetwapo sho MTC 4Life,tashi lalakanene okushonopeka okwaahena iilonga maagundjuka,noku nkondopeka aa Namibia yiimonene iilonga moshikondo shoongeshefa oonshona nodhopokati.
O MTC oya pungula oodola oomilion 2.6 mosheetwapo shika.
Omupopiliko go MTC John Ekongo ota fatulula kombinga yopololeka.