Izimvo Zabantwana 1

UMHLOBO WENENE FM  |  EDUCATION
Kwi-Izimvo Zabantwana Skeem kufuneka ucele umzali akufundise ngomzimba wakho.
Ubuyazi ukuba umntwana omncinci oqala kwiminyaka eyi-9 unyuka uyakwazi ukuba nomntwana.

Kunjalo Skeem yilento kungafunekanga siyeke abantu basiphathe ngendlela engafanelekanga kumalungu ethu angasese...