Mr Idris Phelisile Cengani- Western Cape Sport Administrator

Ngomso izakube iyimidlalo ye Coke Cup neququzelelwa yi Safa Cape Town.
Sincokola nomnye wamagosa akulemidlalo ukusichazela imbali ngayo kwakunye namaqeala azakungquzulana U/18 kwakunye namaqela oompondo zihlanjiwe …
Eminye imidlalo ezakulandela yeyamantombazana (last 32).