Mr Leon Mbini- Founder and Organiser- Berlin Schools Rugby Revival

Iyaqhuba imidlalo yezikolo ebanjwa rhoqo ngolwezithathu kwiizikolo eikum-mandla wase Berlin eMpuma Kapa.
Ngamaqelamali-15 ebekhuphisana kuletumente ebiqala kulonyaka nezakuqhutywa minyaka-le.
Kulwesithathu weveki ezayo izakube iyimidlalo eyandulela eyokugqibela.