Masimthuthuzele

Usisi uxhazwe sisthandwa sakhe, emotionally, physically and spiritually wade wafuna ukuzibulala.
Umphefumlo wakhe udandathekile kakhulu, uhlala ekhala yonke imihla, ngoku ucela amancedo
Aqhubelke nobomi bakhe kuba selehlukene nalosisi ebethandana naye qha usaxhelekile emphefumlweni