MASIXOLELANE

Ubhuti ufuna ukwazi uba angaxolela kanjani umama wakhe akhule ecinga ukuba ngusisi nje walapha ekhaya,
Only to find out xa kusweleka umakhulu ukuba oyena mama wakho uyaphila , lo ebengcwatwya ngumakhulu.
Nasemva komngcwabo khange ahoywe ngumama wade wabe uyakhula uyasebenza.