MASIXOLELANE

Usisi akazi angaxolela kanjani umama wakhe kunye tata wakhe afumanise ukuba siStepfather .
Umama zange amkhathalele usisi esemncinci, istepfother sona samdlwengula ena 9yrs wade waba na 14 yrs. Umama akasekho nestepfather asisekho, Ngoku usisi unemibuzo engaphendulekiyo,
Ubomi bakhe bume ndawonye, uphethwe ngumsindo, akazi athini