ASIBONISANE, ENKUNDLENI, kumiswa kwemaTender eNorthern Cape.

Sicocisana nendzaba yaPrimier Zamani wase Northern Cape lotsi indzaba yema Tender isale imiswa kulesa sifundza, anjalo nje utsi umisa ema blue lights futsi akutawutsengwa timotela letinsha. sifundvo bani lesingatfolakala kulesinyatselo sa loPrimier. baphefemulile ke balaleli babeka ka nje...lalela utivele.