SABC ANTI-FRAUD CAMPAIGN

Lenhlangano lesakata ngemoya kuleli iSABC isemkhankasweni wekulwa nakukhwabanisa nenkhohlakalo njengoba kubungatwa liviki lelatiwa nge-International Anti-Fraud And Corruption Week. Lenhlangano seyiphumele ngaphandle kuchwashisa sive ngebungoti nebubi bekukhwabanisa kanye nenkhohlakalo. Umetfuli weluhlelo Tiphuma Imphunga Ephraim Mabilane ukhulumisene ne Chief Audit Executive yeSABC, Thami Zikode..