Poledišano le Priscilla Molaudzi(Mental illness Psychologist) ka bolwetši bja monagago

Re ka gare go matšatši a lesome tshela a goba kgahlanong le tlaišo ya bana le basadi. Ke rata gore tšatšing la lehono, nke taba ye re e lebelele ka mo lehlakoreng la bolwetši bja monagano, gore naa bolwetši bjo ga bona ka tsela yeo bo tšiago karolo ka gona naa, kudu re lebeletši dikgaruru tša ka malapeng. Ka lebala la gore ditšwelapele goba gona feela gare tsebe gore bothata bo kaba bole kae. Re memile ba Limpopo Mental Health Society go tla go fahlošana le rena ka taba tše.