Episode 2678

#Mahlakung-Mma wee!Matsobane o befetšwe kudu ge a humane Petronella le Sergeant Mampane ba gokarane ka kantorong e le ge Mampane a be a re o homotša Petronella , go thalaganya mantšu a “hlalo” ka lebaka la go gokarana moo ga bona. Naa ke phošo ge batho ba bong bja go fapana ba gokarana, e kaba ka ditumedišo goba go homotšana?