Book Review: The Life Of A Deep Rural Farm Boy by Doctor Sigujane Lukhele

Umbhali welibhuku lelinesihloko lesitsi The Life Of A Deep Rural Farm Boy, Doctor Sigujane Lukhele wenaba kabanti ngalelibhuku lakhe. Lapha usichazela kutsi yini leyaholela ekutseni abhale lelibhuku futsi lingamsita njani lomunye umuntfu.