Mr Shihan Wandile Ncapayi Karate Legend

Waqala umdlalo weKyokushin karate eneminyaka eli 13 ngo 1976. Wayengenaso nesinxibo seKarate enxiba ushoti nesikipa waze wathenga iKarate suite engantshanga xa wayekunyaka wesine ejima ngo 1980.
Emva kwe minyaka eli 10 uye wafika kwi 1st Dan Black Belt ngo 1987 eKapa waze emva kweminyaka emi 5 wangena kweyesibini 2nd Dan Black Belt ngo 1992 kwase Kapa ngo 1996 uye wenza i3rd Dan Black Belt eyesihlanu uyifumene ngo 2001. Zonke ezizigaba uzipase phantsi ko Shihan Kenny Uytenbogaardt eKapa.
Uye waqeqesha waveza wavelisa nabanye abadlali wade wafikelela nakwinqanaba lokukhokhela. Ngo 1998 waye wonyulwa wangusihlalo weKyokushin Karate Association of South Africa de yangu 2000. Uye wangusekela Mongameli we KSA emva koko wwangumongameli.
Ukhenkethile namazwe esenza uphando nge Karate wayokufikelela eJapan.