Diagametse

Bosegong bja lehono go Diagametse tsa Moremogolo re tlo ba re boledisana le bana ba motho. Mongongoregi ke kgarebe e le go ngwana wa bo bedi ka gae a re go bona bjalo ka bana ba motho ba thomile go melelana meno a ka godimo ka morago ga mahu a batswadi ba bona. Magareng ga tse dingwe tseo a di bolelago mongongoregi o bontsha ge a imetswa ka maikarabelo a go nyakwa dilo tseo di se na go mohola ke bana ba bo. Re tlo boledisana le bana babo ba ba bedi mme ba dumetse go tlo tsweletsa maikutlo a bona moyeng. Yo mongwe wa boraro ga se ra mo hwetsa.