Diagametse

Re boledisana le lelapa leo mongongoregi go lona e le go molwetsi wa monagano. Monna yo o lla ka gore mogatsagwe le bommagwe ba mo roga ka seemo sa gagwe ka nakong ya diphapano. Bjale o nyaka thuso go tswa go wena motheeletsi le go kgopela go ba rarollela mathata a bona ao a dirago gore yena a feletse a rogilwe ka seemo sa gagwe sa go lwala monagano.