Diagametse

Go Diagametse bosegong bja lehono re tlo le balela lengwalo la mosadi yowe a re go yena o thubagaletswe ke lapa ka lebaka la bowarragwe bao ba hweditsego mogatsagwe a mmetha, mme bowarrage bao ba thoma go betha mogatsagwe ba mo thekile go fihla ba mo roba letsogo. Ka morago a ya a ba swarisa. Mosadi yo o re monna ka morago o ile a mo hlala mme o ga bjale o kwele bohloko kudu gore bana babo ba mo thubetse lapa.