Sex & Intimacy

Re boledisana le ngaka ya banna malebana le mokgwa owe o atilego kudu banneng le basading wa go ntsha peu go di-sperm. Mokgwa wo o hlaloswa ke ditsebi bjalo ka mokgwa wa boikgotsofatso wa go swara setho sa thobalano go fihla motho a fihlelela maiphsino a go hlapologa bjalo ka ge a robetse le monna goba mosadi. Banna go thwe ba dira se ka go swaraswara ditho tsa bona tsa bonna mme ba di forohla goba go dipompa go fihla ba kgona go bitsa peu gore e tswe mme e le be gona ba iphsinne tseo o ka re go o robetse le mosadi. Basadi le bona taba ye ya go ntsha peu ba e dira go ya ka ditsebi, eupswa bosegong bja lehono re tlo lebelela fela go ntsha peu ga banna goba male masturbation le go nyaka go tseba tse itseng ka yona.