Maiphsino a lenyalo

Re boledisana le lapa la ga Nqobo leo le na go le mengwagangwaga le le lenyalong. Banyalani ba ebile ke batsebalegi lefaseng la mmino, mme mosadi mminong o tsebega ka leina la Ebony, le ge e le gore leina la gagwe la nnete ke Linah Khama. Monna yena mminong o tsebega ka leina la Ihashi le Mhlophe, mme leina la gagwe la nnete le Bheki Nqobo.