Diagametse

Mmušo o tšere sephetho sa gore bjala bo se sa rekišwa magareng ga mabaka a mangwe e le gore bo hlokiša batho maitshwaro setšhabeng a go latela magato a go itšhireletša kgahlanong le bolwetši bja Corona. Ka go le lengwe dikgaruru tša ka malapeng tšeo batšwasehlabelo go balwago bana le basadi kudu di na le go rweswa bjala.