TIPHUMA IMPHUNGA 30 JULY 2020

Mabhalane weNEHAWU esifundzeni se Mpumalanga Welcome Mnisi, uchaza ngetinhlelo tabo letihlose kucindzetela hulumende kutsi abonelele tisebenti letingemahambembili kulomshikashika welulwa nemkhuhlane we Covid 19. Mnisi abekhulumisana nemetfuli weluhlelo Tiphuma Imphunga, Sibusiso Mahlalela ngaloludzaba….