Mr Mthubanzi Mniki Nelson Mandela Bay Municipal Spokesperson

Nanjengoko siphawula inyanga yamagugu namhlanje sincokola ngeholo laseBhayi eliyimbali nelisingathe imisitho emininzi yenkcubeko nemidlalo, apho kwakubanjelwa khona imidlala yamanqindi ubuninzi bemisitho yemidlalo .
Sincokola nge-Centenary Hall nebizwa i-Nangoza Jebe. Eliholo linembali etyebileyo, kwezemidlalo kwaye kutheni ukuze lithiywe ngokutsha labizwa i-Nangoza Jebe ingubani uNangoza Jebe.