Tribute to Mr Fix it The late Monde Tabata- Dumisa Tabata Family member

Zivakele izolo iindaba zokuwa kuka Mawawa uMr Fix it njengoko ebesaziwa, nosweleke ngolwesine.
Usebenze kumacandelo amaninzi Ezemidlalo kumbhoxo kwaye imvelaphi yakhe yobunkokheli iqale kwasesikolweni nanjengoko wayengomnye wamalungu aseka iBlack Student Movement eRhodes.
Wazalwa ngo 1960 eKaladokhwe, usebenzile Kwa Eskom njenge nakumabhunga ezoshishino.
Uye wakhokhela nakumbhoxo wephondo kwaye udlale indima enkulu ekuzeni nezisombululo kwi Border ne Eastern Province.