Mr Siphiwo Maqanda – Rugby Legend

Sincokola negqala lombhoxo uSiphiwo Maqanda, uthando lombhoxo lusuka kutata wakhe owayengumdlali nowayethanda ukuhamba naye ukuya emabaleni.
Uye wagqama kulomdlalo xa efika kumabanga aphakamileyo ngethuba efunda eNewell eNew Brighton eBhayi de wadulela eCape College.
Udlalile kwi Kwaru, Winterose ne Spingrose nakwiqela lesizwe labantu abamnyama.
Ubaqeqeshile abadlali abaquka uSolly Tyibilika, Mzwandile Stick, Wonga Joka, Phumlani Nodikida nabanye. Uqeqeshile kwiqela leZwide neqela lephondo