Tiphuma Imphunga - Funeral Parlours

Inhlangano yebangcwabi kulelive seyivakalise kukhatsateka mayelana nekwenyuka kwesibalo sekushona kwetisebenti tasetinkapanini tekungcwaba ngenca ye Covid 19. Lenhlangano iphindze yakhala nangenkinga yekuswelakala kwemabhokisi emngcwabo ngenca yekuba banyenti kwebantfu lekufute bangcwatjwe ngeliviki. Sikhulumisene neMn. Muzi Hlengwa we-National Funeral Practitioners Association of South Africa kutosichazela ngemonakalo lodalwe ngulomkhuhlane kulemboni...