Letiphuma Embiteni - Lily Mine Mike McChesney

Kunemibiko letsi tingahle ticale kusebenta madvute timayini iLily Mine kanye Barbrook letise Louw's Creeck dvute neBarberton. E Lily Mine ngulapho kwambonyeka khona tisebenti letintsatfu takulemayini letisolo tisengakatfolakali kusukela kwadzilika umgodzi walemayini ngamhla ka-5 February 2016. Takamuva titsi umnikati wemayini iVantage Goldfields lephetse letimayini letimbili Mike McChesney sewutfola balingani labasha latawubambisana nabo ekuvuleni lemayini.