Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
29
MAR

Izidakamizwa nokuzibulala kwentsha

Bukuphi ubudlelwane phakathi kwezidakamizwa ,wuphuzo nokuzibulala kwentsha ? Yikuphi okumele sikwenze uma sisola ukuthi ingane yethu ikwinkinga -yokunye kwalokhu kuziphatha?
26
MAR

Ingane enenkani ayifuni ukulala

Singamnqoba kanjani umankanise owutakalani wethu ukuthi alale ebusuku? Uhlala elwa nobuthongo kungakhathalekile kunjani,kunjalo nje ayikho into engamenza anqobeke alale.Ngisho singambeka kangaki embhedeni ,uyavuka .Ngizizwa sengathi ingqondo iyangibalekela ngenxa yokungalali. Yikuphi esingakwenza ngalokhu?
25
MAR

Umzali oyedwana olangazelele ukusizwa, kanye nokuthola ozobambisana naye

Njengomama o-single nezingane ezintathu ezisencane,ngakube kuhle kimi ukufuna omunye umuntu ongaba yi-support kimina ukuthwala lomthwalo? Ngangivamise ukuzizwa nginelisekile ,kodwa umthwalo wokukuthwala konke ngingedwa ,uya ngokuya ungisinda.Ngisebenza fulltime ,ngiyafunda online futhi ,ngiphinde ngibe semsebenzini webandla engikulona.Zikhona izeluleko eninazo kumuntu osesimweni sami?
24
MAR

Lithini ibhayibheli ngokuzixolela wena

Ukuzixolela ngakube kusezwini? Ngingenakusho imininingwane yonke ,kodwa ukwenzeka kwezinto kwangishiya ngithwele umthwalo.Ngiyakholwa nguKhrestu nokufa kwaKhe esiphambanweni ,kodwa kulesigaba ukholo lwami alubukeki lunamandla okuguqula imizwa yami.Uma bekuthiwa benisazi isimo sami beningaqonda kungani .Abantu bangitshela ukuthi ngidinga ‘ukuzixolela mina’ kodwa ngivese ngihleke uma besho lokho.Ngingubani ukuzithethelela mina ? Futhi kukuphi lakhona ibhayibheli lingitshela ukwenza into enjalo ? Sengicwaninge izibhalo kaningi ,akukho engikutholayo okusho njalo.
23
MAR

Intsha negebe lomuzwa wezocansi

Kungani uNkulunkulu wanika ama-teenager ukulangazelela okukhulu kwezocansi ,bese aphinde engaba esawanika indlela enempilo yokukunelisa ? Kubukeka lokhu kungekho -fair. Ezikhathini zasebhayibhelini abantu babeshada bebancane. Ngenxa yalokho ,kwakuyimpilo ukushesha ungene kwezocansi nokukhulisa izingane usemncane. Kodwa kulezinsuku ,abantu abaningi bayanyukubala uma ama- teenager eshesha engena ocansini. Kungani uNkulunkulu asinike lemizwa uma singeke senze lutho ngayo?
19
MAR

Abazali bakhathazekile nge-homework eningi

Ngenze njani uma ingane yami esafunda e-primary ine- homework eningi kakhulu ,okugcina kwehlisa nesikhathi sokuba ndawonye siwmundeni? Njalo ntambama uba namahora amaningi awasebenzisa enza ama-assignment. Ngokokubuka kwami kwamanje akathathi kancane ekuqedeni emsebenzini. Yingoba muningi kakhulu umsebenzi wakhe. Ngakube wonke lama –homework amangaka adingekile ekufundeni nasekuthuthukeni kwempilo yengane esakhula?
18
MAR

Impi yokugqoka ngokuhlonipheka kunye nezingubo kubazali nentsha

Ngibhekene kanjani nodaba lokuphikisana ngezezingubo namafeshini nondodakazi wami oyi -teenager ? Sekuphenduke impi yangempela ekhaya kwami. Ufuna ukuqhubeka ngenkani ukugqoka izingubo ezingenasidima,ezingafanele neziveza umzimba. Nginamahloni nokusho ukuthi zinto zini lezi afuna ukuzithenga zangasese uma sisuke sisetolo. Ngenze njani ?
17
MAR

Ukusiza ingane ibhekane nempilo yesahlukaniso

Ngingawasiza kanjani ama teenager ami abhekane nokuklayeka komshado wami? Kubuhlungu kithi sonke,kodwa ngikhathazeke kakhulu ngondodana wami omdala .Kusuka uyise wangishiya emva konyaka,ubukeka ezifaka engcindezini enkulu ukuba yindoda layikhaya.Lokhu kunzima kakhulu kuyena ngoba ngonyaka ozayo ubebheke ukuya e –university .Manje ubona kumphoqa alekelele ekhaya.Ngenze njani ngaye nazo zonke ezinye izingane?
16
MAR

Ukukhuthaza umoya wokuncokola enganeni yakho

Siyisiza kanjani ingane ebukeka ingenawo umoya wokuncokola?Umndeni wethu uhlale njalo uthokozela ukubuye uphubuke wuhleko ,ngaphandle kwalondodana wethu omdala osemaklasini aphakathi eprimary.Izingane zethu ezincane zihlale zigcwele ukuntela ,okwenza kuhlale kuhlekwa ekhaya.Kodwa ngokuphambene,ubhuti wabo omdala soze walibona elakhe izinyo .Uhlale e -serious kakhulu yena.Ngangithi yisikhathi esizodlula,kodwa kuze kube yimanje kuthe gqwa gqwa ngimlamela ehleka.Ngikhathazekile ukuthi lokhu kuzombeka kuphi ekuxhumaneni nabanye abantu.Nangaphezu kwalokho ngithanda athokozele impilo.Ngakube ngi-right yini uma ngikhathazeka? Zikhona yini izinto esingazenza ukumsiza nokumkhuthaza abe nomoya wokuncokola ?
15
MAR

Ukuthandana ngenhliziyo kunye nobungane obuqhubekayo

Ngakube mina nomnyeni wami sibunqamule ubungani nenye i-couple ngenxa yokuthi nje lendoda nami sivese sangena ekuthandaneni ngokwenhliziyo kuphela ? Sekwadlula manje,futhi nowakwami nonkosikazi walendoda bathatha isinqumo esiqinile , esigcwele umoya wokubuyisana kuyo yonke lento eyenzeka.Ngazizathu thizeni ,sesamisa nokuhlanganyela ndawonye okwesikhashana.Ngisho ngokwethembeka nje ,sekube yingxenye le ebe ngenzima kulo lonke loludaba.Kungukulahlekelwa kithina sonke.Manje ngoba lokushendezana ngenhliziyo sekwedlule ,nicabanga ukuthi ku-right ukubuyela empilweni eyayiyiyona ekuqaleni ? Kumbe lobungani bethu singama couple sibuqede nya?
12
MAR

Ukubhekana nokulwa kwabandawonye

Ngenzenjani mayelana nokulwa okuqhubeka njalo phakathi kwamadodakazi ami? Umuzi wethu usuyinkundla yamaboxer uqobo.Umawami uthi kumele ngingenelele,kodwa umnyeni wami uthi kuyinto eyejwayelekile ezinganeni ezisesigabeni salezi.Ngakube kumele kungihluphe emoyeni lokhu?

233 episodes

« Back 1—12 More »