Go thata ya lejwe bokamosong ja ga Pitso ko Egepeta!

--:--
A Pitso Mosimane o tlile go supiwa tsela ke Al Ahly bekeng eno?
Reetsa re go tlhathollele yona ka botlalo.
10 May 2021 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min

REETSA: MMU WA SEKARA O WELA TLHAKORENG LEFE MO ISAGWENG YA ZINNBAUER?

Orlando Pirates e kgwathisitswe ka ntlha tse nne go elengwe (4-1) ke Mamelodi Sundowns mo Nedbank Cup, mme ketsaetsego ke entswi yaanong ko Soweto. A tatlhegelo e eka supa gore mmu wa sekara o wela tlhakoreng le feng mo isagweng ya mokatisi Josef Zinnbauer? Reetsa ga re e tlhatlhamolla kgang…
16 Apr 2021 12 min